weblog

De herontdekking van Gods naam

"Mozes zei tegen God: Zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg: De God van uw vaderen heeft mij naar u toe gezonden, en zij mij zeggen: Wat is Zijn Naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? En God zei tegen Mozes: IK BEN DIE IK BEN (...) Dit is voor eeuwig Mijn Naam, dit is Mijn Naam ter gedachtenis, van generatie op generatie." - Exodus 3:13-1

jhwh-scroll

De naam JHWH in het midden van de Hebreeuwse tekst

Iedereen die een naam heeft wordt toch bij zijn naam genoemd en gekend?

Regelmatig verschijnt er een nieuwe vertaling van de Bijbel, maar het valt me elke keer weer op dat de Naam van de Almachtige verborgen is in titels en omschrijvingen. Terwijl het gebruik van Gods Naam tot aan de Babylonische ballingschap heel gewoon was. Daarna werd het gebruik van de Naam aan banden gelegd. Het volk, met name de geestelijke leiders, realiseerden zich dat het volk zich had bezondigd en concludeerden dat zij de Naam ijdel hadden gebruikt. Om dat in de toekomst te voorkomen werd de Naam nog slechts eenmaal per jaar uitgesproken: door de hogepriester tijdens Grote Verzoendag. Deze extreme voorzorg heeft er uiteindelijk ook toe geleid dat in bijna alle bijbelvertalingen de Naam werd vervangen door titels als ‘Heere’. Terwijl in de grondtekst de Naam gewoon staat geschreven!

Al in het begin van de Bijbel wordt de Naam – JHWH – gebruikt. Lees bijvoorbeeld de geschiedenis van Abram (Gen. 12:8) en Hagar (16:3). Maar liefst 6.828 keer wordt Gods Naam in de Tenach (het Oude Testament) genoemd! Maar in onze bijbelvertaling is dit niet meer terug te vinden. Ja, in de Psalmen, waar het HalleluJah klinkt, daarin herkennen we nog de naam van JAH. In Reformatorische kringen hebben de Psalmen gelukkig nog een plaats, maar in de evangelische wereld niet of nauwelijks.

Feit is dat God Zijn Naam bekend maakt. Hij is geen afstandelijke, onbekende Vader, maar Eén Die je bij Name (HaShem) kan kennen: JHWH. Jod Hee Wav Hee, een moeilijk te vertalen Naam, maar het betekent dus zoiets als Ik Ben, een naam die niet in een tijdsvorm staat. Hij is. Het is de uitdrukking van Gods bestaan en wezen in eeuwigheid.

In het Nederlands (maar ook in andere Westerse talen) creëren we eigenlijk verwarring door te spreken over God. Wist u dat dit woord een afgeleide is van de West Germaanse afgod Gut? Maar dat terzijde. Als we spreken over ‘Here’ of ‘God’, wie bedoelen we dan? Iedereen die een naam heeft wordt toch bij zijn naam genoemd en gekend?

Terug naar de oorsprong, terug naar de Torah! God openbaart Zijn Naam en verwijst ook naar de geschiedenis: ‘Ik Ben de Elohim van Abraham, de Elohim van Isaäk en de Elohim van Jako’ov… dit is Mijn Naam voor Eeuwig!’ Als het volk Israël in de woestijn is, spreekt JHWH tot Mozes en zegt tot hem: ‘Spreek tot Aäron en zijn zonen: zo zult u de Israëlieten zegenen: JHWH zegene u en Hij behoede u; JHWH doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; JHWH verheffe Zijn aangezicht over u en geve u sjaloom. Zo zullen zij Mijn Naam op de Israëlieten leggen, en Ik zal hen zegenen” (Num. 6:22-27).

De Naam JHWH heeft dus autoriteit, het doet iets met de ontvanger. Allen die de Naam van JHWH aanroepen zullen behouden worden, staat er in Joël 2:32 en Hand. 2:21! En wij poetsen die Naam uit onze Bijbels! Terwijl God juist met Zijn Naam JHWH bekend wil staan in de wereld!

Toch is het ook door JHWH Zelf dat Zijn Naam is verdwenen. Zijn volk deed in Zijn Naam vreselijke dingen en Hij kon dat niet meer aanzien, lees bijv. Jer. 23:23 en 44:26 er maar eens op na. Hij deed het volk Zijn Naam vergeten. Dat is vooral een bescherming! Op die manier kan Zijn Naam niet meer ontheiligd worden. Denk maar eens aan al die ordinaire vloeken die je in Nederland om de haverklap hoort: Zijn Naam wordt niet genoemd! Waarmee ik overigens het vloeken niet wil goed keuren of stimuleren, begrijp me goed.

Gelukkig komt er een tijd dat Zijn Naam JHWH weer openbaar gaat worden. Hij gaat dat Zélf bewerken, zo blijkt uit o.a. Jes. 42:8 en Zach. 14:9,10. Zijn Naam JHWH zal weer klinken in de wereld. Aan de volkeren zal Zijn Naam worden geopenbaard (Sef. 3:9). JHWH is dan de Enige!

Momenteel wordt er veel gediscussieerd over het gebruik van de naam Allah in Arabische Bijbels. Kan die naam er in blijven staan of niet? Weet wel: al in de eerste Arabische Bijbel werd deze naam gebruikt. Wat mij betreft kunnen we snel stoppen met deze discussie, want ik pleit voor het invoeren van de Naam die in de grondtekst bijna 7.000 keer voorkomt: JHWH! Overigens kunnen we wel fel discussiëren over een Arabische naamsverandering, met dat zou vrij hypocriet zijn ten aanzien van onze eigen gebruikte vertalingen waarin we bijv. ‘God’ gebruiken, een afgeleide van de Germaanse afgod Gut.

Wat de uitspraak van de naam JHWH komen de volgende uitspraken waarschijnlijk het dichtste bij: Jahoewah of Jahweh, met een zachte H op het einde. Maar ik ben er van overtuigd dat JHWH dat wel duidelijk gaat maken als we er mee bezig gaan en als het moment daar is dat Hij Zijn Naam wereldkundig gaat maken.

Het is een uitdaging in deze tijd om de naam JHWH weer te gaan gebruiken in ons eigen taalgebruik, maar het zal mij niet verbazen als dat in lijn is met de Bijbelse profetieën. Het wordt in elk geval hoog tijd dat JHWH weer bij Zijn Naam gekend gaat worden en wordt onderscheiden van allerlei andere ‘goden’ die we hebben bedacht in de loop der tijd.

 

Jaap Bönker studeerde Theologie en is gefascineerd door het Oude Testament. Hij schreef hier diverse boeken over, waaronder De God van Abraham, Isaak en Ishmaël. Al meer dan 20 jaar reist hij door het Midden-Oosten en verzameld hij voorwerpen die in de Bijbel beschreven worden. Dit is inmiddels uitgegroeid tot een unieke collectie van meer dan 500 voorwerpen. Hij geeft wekelijks lezingen door heel Nederland en is ook een veelgevraagd reisleider.

Meer inspirerende artikelen

00

Bijzonder en omstreden: het vertalen van Gods woorden

De oorspronkelijke geschriften van de Bijbel bestaan waarschijnlijk niet meer. Maar er zijn wel enkele duizenden ‘kopieën’ van deze teksten bewaard gebleven. Dat is uniek, want van geen enkel ander boek zijn er zoveel verschillende manuscripten (lett. handschriften) en vertalingen bewaard gebleven: zo’n 5.300 van het Nieuwe Testament (N.T.) en 14.000 van het Oude Testament…

00

De wierook van Christus

Al zolang de mens bestaat wordt er wierook gebruikt, met name in de oosterse culturen. Toch hebben wij westerlingen er maar weinig mee. Wij associëren het vooral met Hindoeïsme, sommige gelovigen zelfs met occultisme. Jammer, want in de Bijbel wordt juist positief gesproken over wierook.

00

Was je voeten!

God ziet ons niet meer als zondaars, we zijn volkomen en voorgoed vergeven door het offer van de Here Jezus. Maar hoe zit het dan met onze zonden? Met de voetwassing laat de Here Jezus zien dat we nog wel elke dag gereinigd moeten worden, maar dat dit iets anders is dan vergeving.

Als wij onze zonden belijden

We hebben het er maar moeilijk mee: zonden. We zeggen wel dat de Here Jezus ons heeft verlost van zonde en schuld, maar onze ervaring is eigenlijk anders. In werkelijkheid worstelen we bijna dagelijks met zonde, omdat het volgens ons een heilig leven in de weg staat. Is dat het leven waartoe God ons geroepen heeft?

00
00

Rein van hart

Dat de Bijbel spreekt over reine en onreine zaken, is voor de meeste gelovigen geen geheim. De vraag is alleen: hoe gaan wij hier mee om?

00

Erfrecht in de Bijbel

Het verhaal van JHWH en mensen gaat over een erfenis, die verloren is gegaan maar wordt hersteld door de eerstgeborene, de Erfgenaam. Het is het verhaal van de Losser.

00

Oud-Hebreeuwse kleding

Er zijn drie woorden die algemeen worden gebruikt voor kleding of kledingstukken: bèged, simla en salma. De laatste twee worden vaak beschouwd als varianten van hetzelfde woord, waarbij wordt aangenomen dat de ‘l’ en de ‘m’ ooit zijn omgewisseld. Beide betekenen zoiets als ‘je kleden’. Simla lijkt in Genesis 35:2 te worden gebruikt als een…

Reageer op dit artikel

avatar